من

محمدیوسف فراهانی

نوشتن کسب و کار من است

یوسف فراهانی

سرم درد می‌کند برای نوشتن و دلم پر می‌کشد برای بازاریابی. این علایق در نهایت «کار» دستم داد و کپی‌رایتر شدم.

سازمان من: مدیر واحد محتوا و کپی‌رایتینگ علی‌بابا و جاباما

تخصص من: استراتژیست محتوا و برنامه‌ریز ارتباطات بازاریابی

تحصیلات من: کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی از دانشگاه تربیت مدرس