من

محمد یوسف فراهانی

آدم‌ها با آدم‌ها، آدم‌ها با برندها، برندها با برندها؛ دنیایی پر از ارتباط، و البته پر از اختلال.
ارتباط گرفتن برنامه می‌خواهد، فکر می‌خواهد، خلاقیت می‌خواهد؛ تا پیام برسد، تا مخاطب بشنود. اما چگونه؟

اینجا قرار است «حرف ربط» باشد، با تاکید بر بخش دوم! و احتمالا «نامربوط» نباشد.
اینجا «حرف از ارتباطات» است.

محمدیوسف فراهانی هستم، برنامه‌ریز ارتباطات برند و استراتژیست محتوا. ساده می‌نویسم، و با هویت خودم.
به قول یکی از دوستان «پای همه حرفهایم هم هستم».